Ogólne warunki HSM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie umów sprzedaży

 

(ost. zm. 1 września 2023)

0
1. Zakres zastosowania

1.1 Zakresem niniejszych Ogólnych warunków HSM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („HSM Polska” lub "HSM") w zakresie umów sprzedaży („Ogólne warunki”) objęte są dostawy towarów oraz świadczenie usług przez HSM Polska, w tym składanie ofert handlowych, świadczenie usług doradczych oraz usług pomocniczych na rzecz klientów biznesowych (podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.], zwanych dalej, jako „Klienci”). Powyższe postanowienie stosuje się także do wszelkich przyszłych transakcji handlowych z udziałem HSM Polska. HSM Polska nie wyraża zgody na stosowanie przez Klientów ogólnych warunków umów ani jakichkolwiek wzorców umownych innych niż niniejsze Ogólne warunki.
1.2 Wszelkie postanowienia odbiegające od niniejszych Ogólnych warunków mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy HSM Polska wyrazi na to wyraźną zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta oraz zawarcie umowy

2.1 Warunki określone w ofertach handlowych HSM Polska mogą ulegać zmianom. Zawarcie umowy następuje w przypadku, gdy HSM Polska potwierdzi Klientowi w formie pisemnej lub dokumentowej zawarcie umowy na zasadach określonych w uprzednio złożonej ofercie lub zamówieniu (również w formie listu przewozowego lub faktury). W przypadku wystąpienia wątpliwości, wiążąca jest treść oferty lub potwierdzenia zamówienia.
2.2 Wszelkie dokumenty, takie jak zdjęcia, rysunki oraz parametry techniczne zawarte w ofercie lub zamówieniu, o których mowa w ppkt 2.1 niniejszych Ogólnych warunków nie są wiążące, o ile oferta lub zamówienie nie stanowią inaczej.
2.3 Wszelkie uzupełnienia, zmiany oraz dodatkowe umowy ustne nie są wiążące dla stron, o ile nie zostały określone w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
2.4 Do momentu dostawy towarów lub usług HSM Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie działania oraz wzornictwa produktów, a także w zakresie warunków dostawy.
2.5 Kosztorysy nie są wiążące. HSM zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za przygotowanie kosztorysów.
2.6 HSM zastrzega prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów. Powyższych dokumentów nie wolno udostępniać stronom trzecim. HSM zobowiązuje się do udzielenia stronom trzecim dostępu do dokumentów oznaczonych przez nabywcę jako poufne wyłącznie za zgodą nabywcy.
2.7 Klient nie może zwrócić HSM Polska żadnego produktu, o ile HSM Polska nie wyrazi zgody na zwrot w formie pisemnej lub dokumentowej. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania w przypadku, gdy Klient skutecznie odstąpi od umowy lub wystąpi z uzasadnionym roszczeniem z tytułu rękojmi lub gwarancji.

3. Ceny oraz warunki zapłaty

3.1 HSM kalkuluje ceny ze skutkiem na dzień dostawy, z uwzględnieniem odpowiedniej stawki podatku VAT obowiązującej w tym dniu.
3.2 HSM Polska ma prawo do odpowiedniej zmiany cen w przypadku, gdy wystąpią zmiany kosztów, w szczególności, lecz nie wyłącznie kosztów pracy lub materiałów w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą. HSM Polska poinformuje Klienta o wszelkich zmianach cen z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą dostawy. Gdy HSM Polska nie poinformuje Klienta o zmianie ceny w odpowiednim czasie, obowiązującą ceną będzie cena podana na potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zmiany ceny, Klient może odstąpić od umowy przed odbiorem dostawy.
3.3 Ceny podane przez HSM Polska są cenami ex works zgodnie z Incoterms 2020.
3.4 Z zastrzeżeniem odrębnych porozumień, obowiązują następujące warunki płatności: płatność następuje w terminie do 30 dni w pełnej kwocie. W przypadku zleceń eksportowych cała zapłata następuje z wyprzedzeniem, o ile nie ustalono zapłaty z wykorzystaniem nieodwołalnej i potwierdzonej akredytywy. Zapłata uznana jest za dokonaną, w momencie uzyskania przez HSM Polska pełnej możliwości dysponowania całością środków pieniężnych.
3.5 Jeżeli Klient nie wykonuje w sposób należyty swoich zobowiązań pieniężnych lub zaprzestaje ich wykonywania, lub jeśli przeciwko Klientowi został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości albo, jeżeli taki wniosek został oddalony z powodu braku środków na zaspokojenie kosztów postępowania, wszelkie zobowiązania Klienta z tytułu zapłaty ceny stają się natychmiast wymagalne, nawet, jeżeli dla ich zabezpieczenia zostały wystawione weksle z późniejszym terminem płatności. W takim przypadku, zapłata powinna być dokonana niezwłocznie.
3.6 Złożenie weksli należy uzgodnić z HSM, a ponadto weksle powinny opiewać na należną płatność. Od kwot not kredytowych odnoszących się do weksli i czeków należy odliczyć koszty w dacie waluty przypadającej na dzień, w którym HSM może swobodnie dysponować ich ekwiwalentem.
3.7 Klient może przedstawić do potrącenia wyłącznie swoje bezsporne lub prawomocnie rozpatrzone roszczenia wzajemne.


4. Dostawa, czas dostawy oraz czas wykonania usług

4.1 HSM Polska dokłada wszelkich starań, aby dostarczać towary możliwie najszybciej. Czas oraz termin dostawy nie są wiążące, o ile nie zostało wyraźnie określone inaczej. Wszelkie przewidywania terminów dostaw podane przez HSM Polska nie są wiążące.
4.2 Dotrzymanie terminu dostawy przez HSM Polska jest uwarunkowane prawidłowością i terminowością dostaw przez dostawców HSM.
4.3 O ile nie ustalono inaczej dostawy odbywają się na warunkach „ex works” (Incoterms 2020) HSM Polska.
4.4 Dla uzgodnionego czasu oraz terminu dostawy zastosowanie znajdują następujące postanowienia: - w przypadku, gdy towar jest wydawany w budynkach HSM Polska (ex works), za termin dostawy uznaje się termin określony w pkt 5 niniejszych Ogólnych warunków. - w przypadku, gdy na podstawie odrębnych ustaleń, towar nie jest wydawany w budynkach HSM Polska, za termin dostawy uznaje się chwilę, w której towar opuści budynki HSM.
4.5 Zdarzenia wynikające z siły wyższej uprawniają HSM Polska do wydłużenia terminu dostawy lub realizacji zamówienia o czas trwania przeszkód oraz odpowiedni czas do ponownego uruchomienia produkcji. Za zdarzenia wynikające z siły wyższej uważa się wszelkie okoliczności, za które HSM Polska nie ponosi odpowiedzialności, a które znacznie utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają HSM Polska wykonanie dostawy lub realizację zamówienia, w szczególności, lecz nie wyłącznie nieprzewidziane zakłócenia produkcji lub transportu, strajki, lokaut, działania władzy państwowej, itp., niezależnie od tego czy dotyczą bezpośrednio HSM Polska, jej dostawców czy ich poddostawców. W przypadku, gdy zdarzenie wynikające z siły wyżej trwa dłużej niż 3 miesiące lub realizacja zamówienia jest nadmiernie utrudniona z innego powodu, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy w zakresie, w jakim umowa nie została wykonana do dnia odstąpienia.
4.6 W przypadku naruszenia zawinionego umyślnie przez HSM nabywca może żądać odszkodowania z tytułu opóźnienia wynoszącego 0,2% za każdy, pełny tydzień opóźnienia, przy czym całkowita wartość odszkodowania nie może przekroczyć 3% wartości faktury opiewającej na dostawy lub towary, których naruszenie dotyczy, o ile nabywca nie poniósł żadnej szkody, bądź poniósł mniejszą szkodę. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie o wartości wyższej niż wskazana są wykluczone, chyba że: - naruszenie wynika z umyślnego działania bądź rażącego zaniedbania zawinionego przez HSM lub jego pełnomocników; albo - doszło do umyślnego niewykonania obowiązków umownych (zob. punkt 8.1); albo - uzgodniono nieprzekraczalny termin wykonania transakcji handlowej opiewającej na dostawę.
4.7 Towar zgłoszony, jako gotowy do odbioru powinien zostać odebrany niezwłocznie. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w terminie 5 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia, HSM Polska jest uprawniona, według własnego wyboru oraz uzasadnionej oceny, wysłać towar do Klienta na jego koszt i ryzyko lub przechować towar na koszt i ryzyko Klienta, a także wystawić za te czynności rachunek w momencie dostawy. Niniejsze postanowienie nie uchybia pozostałym postanowieniom niniejszych Ogólnych warunków oraz uprawnieniom ustawowym HSM Polska dotyczącym zwłoki przyjęcia oraz odbioru.
4.8 HSM Polska jest uprawniona do częściowego wykonania dostawy towaru lub usługi, chyba, że zasadne jest przyjęcie, że częściowe wykonanie dostawy towaru lub usługi nie miałoby dla Klienta znaczenia ze względu na właściwości dostawy lub usługi.
4.9 W przypadku, gdy oraz przy zastrzeżeniu, że informacje dotyczące specyfikacji materiału, który ma zostać przetworzony (rodzaj, ilość, waga, wymiary, etc.) nie są dostępne dla HSM Polska, HSM Polska nie jest zobowiązana podejmować studiów wykonalności technicznej, zgodnie z normą DIN ISO 9001, lub sprawdzać w jakikolwiek inny sposób przydatność towaru do zamierzonego użytku. Zarówno zebranie danych dotyczących materiałów przez Klienta we własnym zakresie jak i jego własny wybór towarów na podstawie katalogów HSM Polska nie stanowi doradztwa ze strony HSM Polska, co do przydatności towaru do zamierzonego użytku. Dlatego też w takich przypadkach, HSM Polska nie udziela gwarancji ani nie przyjmuje żadnej innej odpowiedzialności prawnej za przydatność towaru do zamierzonego użytku. Niniejsze postanowienie nie uchybia ewentualnej odpowiedzialności HSM Polska za prawidłowość danych zawartych w katalogach.
4.10 Jeżeli HSM Polska nie przeprowadza instalacji, ani wstępnego uruchomienia zamówionego produktu, HSM Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprawidłowej obsługi, nie zastosowania się do wymagań instalacji lub instrukcji użytkowania oraz konserwacji dołączonej do produktu oraz wynikające z nieprawidłowego doboru miejsca instalacji produktu.
4.11 Konserwacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez techników HSM Polska lub autoryzowane serwisy; w innym wypadku wszelkie roszczenia reklamacyjne wygasają. HSM Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub stratę wynikającą z interwencji osób trzecich lub normalnego zużycia.

5. Przejście ryzyka

5.1 Ryzyko uszkodzenia oraz utraty towaru przechodzi na Klienta w przypadku, gdy towar zostanie wydany w budynkach lub magazynach HSM Polska (zgodnie z „ex works” Incoterms 2020), w pozostałych przypadkach, w chwili przekazania (w tym przekazania dostawcy usług transportu) lub w przypadku, gdy Klient opóźnia się z odbiorem w chwili, w której HSM Polska zaoferuje przekazanie towaru.

6. Rękojmia i gwarancja

6.1 HSM Polska zapewnia, że towar jest wolny od wad. Publiczne oświadczenia, twierdzenia oraz działania marketingowe nie stanowią jakiejkolwiek części umowy w zakresie charakterystyki, ani też nie określają sposobu użytkowania określonego w umowie.
6.2 Roszczenia z tytułu rękojmi są wyłączone, jeżeli nie zostały zgłoszone w formie pisemnej pod rygorem nieważności niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 10 dni od daty odbioru towaru lub usługi, wraz ze wskazaniem dowodu dostawy, numeru faktury oraz opisu usterki będącej powodem reklamacji. Wady ilościowe winny być zgłaszane w chwili odbioru towaru pod rygorem utraty prawa powoływania się przez Klienta na wady ilościowe. Wady ukryte należy zgłosić w tej samej formie HSM Polska natychmiast po ich wykryciu; ciężar dowodu, iż wada ma charakter ukryty spoczywa na Kliencie.
6.3 Jeżeli wbrew oczekiwaniom którykolwiek z produktów HSM Polska posiada wady, Klientowi przysługują roszczenia z tytuł wad, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach, a w zakresie w nich nieuregulowanym, na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz gwarancji. W pierwszej kolejności Klientowi przysługuje roszczenie o doprowadzenie nabytego towaru do stanu zgodnego z umową, a w drugiej kolejności (o ile doprowadzenie do stanu zgodnego z umową nie będzie możliwe) o dostarczenie zamiast produktu wadliwego produktu wolnego od wad. Jeżeli roszczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zostanie zaspokojone, Klient jest uprawniony do żądania obniżenia ceny sprzedaży. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa Klienta do ewentualnego roszczenia odszkodowawczego zgodnie z pkt. 7 niniejszych Ogólnych warunków.
6.4 HSM Polska pokryje koszty niezbędne do dostarczenia zamiast produktu wadliwego produktu wolnego od wad, w szczególności koszty transportu, pracy oraz materiałów, o ile koszty nie wzrosły w wyniku przeniesienia produktu do miejsca innego niż pomieszczenia Klienta, chyba, że przeniesienie produktu było zgodne z jego przeznaczeniem.
6.5 Terminy gwarancji z tytułu wad wynoszą:

 • Niszczarki dokumentów HSM SECURIO serii C, B i P: 5 lat.
 • Wyjątki: niszczarki dokumentów w rozmiarach cięcia 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm
 • Niszczarki dokumentów HSM SECURIO serii B, P w rozmiarach cięcia 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm: 3 lata
 • Niszczarki dokumentów HSM SECURIO serii AF: 3 lata
 • Niszczarki dokumentów HSM Pure: 5 lat
 • Niszczarki dokumentów HSM shredstar: 2 lata. Obowiązek gwarancyjny dla modeli shredstar jest ograniczony do bezpłatnej dostawy sprzętu zastępczego w zamian za zwrot wadliwego sprzętu.
 • HSM Classic: 3 lata
 • HSM Powerline i ProfiPack: 2 lata w przypadku pracy jednozmianowej; W przypadku pracy wielozmianowej okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.
 • Pozostałe produkty: 1 rok w przypadku pracy jednozmianowej lub maksymalnie 2000 godzin pracy; W przypadku pracy wielozmianowej okres gwarancji wynosi 6 miesięcy lub maksymalnie 2000 godzin pracy.
 • Używane maszyny, które nie są starsze niż dwanaście miesięcy: 6 miesięcy. Na starsze używane maszyny nie udziela się gwarancji.
 • urządzenia używane, nie starsze niż 12 miesięcy: 6 miesięcy. Urządzenia używane, starsze niż 12 miesięcy nie są objęte gwarancją.

Terminy rękojmi i gwarancji rozpoczynają się z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi (spedytorowi) lub Klientowi, w przypadku, gdy wydanie produktu następuje w budynkach lub magazynach HSM Polska (pkt 5 niniejszych Ogólnych warunków). Postanowienie to nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących terminu przedawnienia, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
6.6 Roszczenia z tytułu wad są wyłączone, w przypadku nieprzestrzegania instrukcji, zapisów z karty gwarancyjnej, i/lub zaleceń HSM Polska dotyczących obsługi i konserwacji lub dokonania przez Klienta modyfikacji produktu we własnym zakresie.
6.7 Przez cały czas użytkowania produkty HSM mogą być używane tylko w miejscach zapewniających ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych. Docelowe miejsce użytkowania urządzeń HSM musi zostać odpowiednio zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych przed dostarczeniem, instalacją oraz uruchomieniem produktu. Po stwierdzeniu wady, urządzenie należy bezwzględnie zatrzymać i wyłączyć z użytkowania.

7. Rękojmia i gwarancja na wybrane produkty

7.1 Niezależnie od gwarancji oraz uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, HSM Polska udziela dodatkowej dożywotniej gwarancji jakości na stalowe wałki tnące, będące częścią niszczarek dokumentów HSM SECURIO oraz Pure zasilanych prądem zmiennym (dożywotnia gwarancja HSM). Gwarancja ta nie dotyczy niszczarek dokumentów o powierzchni cięcia 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 2,2 x 4 mm, 2 x 2 mm, oraz HSM Classic Nanoshred 726. Wszelkie postanowienia gwarancyjne niemieszczące się w zakresie niniejszych postanowień gwarancyjnych nie są wiążące, o ile nie zostały wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.2 Roszczenia z tytułu wad powstałych w wyniku normalnego zużycia, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub na skutek działania osób trzecich w okresie objętym rękojmią i/lub gwarancją są wyłączone. Serwis, instalacja oraz regulacja produktu nie są objęte rękojmią i/lub gwarancją.

8. Odszkodowanie

8.1 O ile w niniejszych Ustaleniach i Warunkach nie stwierdzono inaczej, HSM ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie z tytułu szkód wynikających z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania W przypadku nieumyślnego zaniedbania, HSM ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie za szkody typowo zgodne z umową i dające się przewidzieć.
8.2 Wyłączona jest odpowiedzialność HSM Polska za straty i szkody pośrednie, szkody następcze oraz utracone korzyści.
8.3 Powyższe postanowienia nie naruszają przepisów o odpowiedzialności za szkody na osobie oraz odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zgodnie z art. 449(1) - 449(10) kc.
8.4 HSM Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku modyfikacji produktów dokonanych po ich wydaniu przez Klienta lub osoby trzecie bez uprzedniego uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody HSM Polska. Ponadto, HSM Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zainstalowania produktu w miejscu dostępnym dla dzieci lub osób nieupoważnionych lub w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem produktu. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć oraz zwolnić z odpowiedzialności HSM Polska wobec roszczeń osób trzecich.

9. Zastrzeżenie prawa własności

9.1 HSM Polska zastrzega sobie prawo własności dostarczonych produktów do chwili zapłaty ceny sprzedaży (zastrzeżenie prawa własności).
9.2 HSM Polska jest uprawniona żądać od Klienta zwrotu (wydania) towaru, którego prawo własności zostało zastrzeżone bez uprzedniego wyznaczania dodatkowego terminu oraz bez odstępowania od umowy, w przypadku, gdy Klient nienależycie wykonuje lub nie wykonuje jakichkolwiek swoich zobowiązań wobec HSM Polska. Żądanie zwrotu lub wydania towaru jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, tylko w przypadku, gdy HSM Polska wyraźnie to oświadczy w formie pisemnej.
9.3 Nabywca jest zobowiązany do traktowania towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności z należytą starannością, jakiej HSM wymaga, do przeprowadzania ich konserwacji i naprawy na własny koszt, a także do ubezpieczenia ich od utraty i uszkodzenia na własny koszt, w ramach standardów obowiązujących rozważnych przedsiębiorców. Niniejszym, nabywca z wyprzedzeniem, dokonuje cesji roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na rzecz HSM. Tak długo jak oraz na tyle na ile nabywca nie zalega z zapłatą, HSM będzie przekazywał nabywcy należności wypłacane przez ubezpieczyciela z tytułu kosztów wykonanych usług naprawczych. HSM odliczy od dokonywanych przez ubezpieczyciela wypłat należności z tytułu utraty towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności kwoty potencjalnych zobowiązań płatniczych nabywcy, których nabywca jeszcze nie uregulował, przy czym, w uzasadnionych przypadkach, nadwyżki tych kwot zostaną wypłacone nabywcy.
9.4 W przypadku przetwarzania lub jakiejkolwiek modyfikacji towarów, w stosunku, do których zostało zastrzeżone prawo własności, Klient działa w imieniu HSM Polska, jednakże nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek wiążących dla HSM Polska zobowiązań. W przypadku, gdy towary, w stosunku, do których zostało zastrzeżone prawo własności, zostaną przetworzone lub połączone z rzeczami stanowiącymi własność osób trzecich, HSM Polska staje się współwłaścicielem powstałych produktów proporcjonalnie do wartości przetworzonych lub modyfikowanych towarów określonej w treści faktury. W stosunku do towarów, do których HSM Polska nabyła prawo współwłasności, HSM Polska zastrzega sobie prawo własności stosownie do ppkt 8.1 Ogólnych warunków. W przypadku, gdy towary, w stosunku, do których zostało zastrzeżone prawo własności, zostały przetworzone, zmieszane lub połączone z produktem głównym Klienta, Klient niniejszym przenosi na HSM Polska tytuł własności do powstałej w ten sposób rzeczy. W stosunku do takiej rzeczy stosuje się odpowiednio ppkt 8.1 niniejszych Ogólnych warunków.
9.5 Nabywca może zbyć towary objęte zastrzeżeniem prawa własności w toku zwyczajowo prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o standardowe ustalenia i warunki, pod warunkiem, że nabywca nie zalega z płatnościami. Powyższe dotyczy każdego rodzaju korzystania z towarów objętych zastrzeżeniem praw własności w ramach wypełniania umowy. Nie zezwala się na odsprzedaż, jeżeli nabywca uzgodnił ze swoim nabywcą zakaz cesji. W przypadku odsprzedaży, nabywca ma obowiązek dokonania na rzecz HSM cesji wierzytelności z tytułu odsprzedaży. Nabywcy nie przysługuje prawo do ustanawiania zastawu, uzgadniania zastawu na majątku ruchomym ani ustanawiania innego rodzaju obciążeń na towarach objętych zastrzeżeniem praw własności.
9.6 Aby zabezpieczyć przysługujące HSM prawo do domagania się zapłaty ceny zakupu, nabywca dokonuje na rzecz HSM cesji wszystkich roszczeń wynikających z odsprzedaży w rozumieniu przepisów pkt. 9.5. Cesji podlegają również wszystkie roszczenia z tytułu uszkodzenia lub straty towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności, przysługujące nabywcy od dowolnego podmiotu, który odpowiada za spowodowanie uszkodzenia; w odniesieniu do oczekiwanych płatności z tytułu tych roszczeń, przepisy pkt. 9.3 zdanie 3 i 4, stosuje się odpowiednio. Tak długo, jak nabywca wypełnia zobowiązania ciążące na nim z mocy umowy zawartej z HSM, a wypełnienie przedmiotowych zobowiązań nie jest zagrożone, nabywca może samodzielnie odbierać wypłaty z tytułu roszczeń podlegających cesji.
9.7 Nabywca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia HSM o wszczęciu przez strony trzecie egzekucji przymusowej w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności bądź roszczeń scedowanych z wyprzedzeniem oraz przekazania dokumentów niezbędnych do podjęcia interwencji. Nabywca ponosi wszystkie koszty związane z koniecznością odroczenia zajęcia zastrzeżonej bądź zabezpieczonej własności HSM przez strony trzecie oraz zastąpienia towarów z zastrzeżeniem, że towarów tych nie można odebrać stronom trzecim, jeżeli strony trzecie nie uzyskają zadośćuczynienia z tytułu roszczeń wniesionych przeciwko HSM.
9.8 Po złożeniu przez HSM umotywowanego wniosku, nabywca ma obowiązek ujawnienia cesji swoim nabywcom i przekazania HSM informacji oraz dokumentów niezbędnych do odzyskania długu. HSM musi zostać niezwłocznie powiadomione o zajęciu towarów objętych zastrzeżeniem praw własności przez strony trzecie lub o dokonaniu cesji roszczeń.

10. Prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskie

10.1 Jeżeli prawidłowe korzystanie z dostarczonych towarów prowadzi do naruszenia lokalnych praw własności intelektualnej bądź praw autorskich, HSM, według własnego uznania, może udzielić nabywcy prawa do dalszego korzystania z, bądź zmodyfikowania przedmiotu dostawy w sposób możliwy do zaakceptowania przez nabywcę, który zapobiegnie jakiemukolwiek naruszeniu prawa własności (w wyniku dalszego korzystania z dostarczonych towarów). Nabywca jest zobowiązany:
•niezwłocznie powiadomić HSM Polska o wszelkich możliwych naruszeniach praw własności przemysłowej lub praw autorskich oraz
•wspierać HSM Polska we wszelkich działaniach służących obronie przed zgłoszonymi roszeniami oraz umożliwić dokonanie niezbędnych modyfikacji.
•do podjęcia środków ochrony sądowej po otrzymaniu instrukcji od HSM i wyłącznie po to, aby potwierdzić roszczenia osób trzecich lub do zawarcia ugody sądowej lub pozasądowej w odniesieniu do nich po pisemnej zgodzie HSM.
10.2 Postanowienie, o którym mowa w ppkt 10.1 niniejszych Ogólnych warunków nie dotyczy przypadków, gdy naruszenie przepisów prawa własności przemysłowej lub prawa autorskiego jest następstwem okoliczności, za które HSM Polska nie ponosi odpowiedzialności.
10.3 HSM zabezpiecza nabywcę przed bezspornymi lub orzeczonymi zgodnie z prawem roszczeniami wniesionymi przez posiadacza prawa własności intelektualnej.
10.4 Roszczenia nabywcy, o których mowa powyżej ulegają przedawnieniu w terminie jednego roku od dokonania przejścia ryzyka. Terminem rozpoczęcia okresu przedawnienia jest termin dokonania cesji ryzyka (punkt 5 powyżej). Obowiązujące wymogi ustawowe dotyczące przedawnienia pozostają bez zmian, w szczególności, jeżeli chodzi o odnoszące się do umyślnego bądź rażącego zaniedbania, uszkodzenia ciała, naruszenia obowiązku wykonania zobowiązań umownych dotyczących roszczeń z tytułu przepisów ustawowych odnoszących się do odpowiedzialności z tytułu wad produktu bądź z tytułu przedłożonej gwarancji.
10.5 HSM Polska nie odpowiada wobec Klienta za naruszenie praw własności przemysłowej, o ile przynajmniej jedno z praw wchodzących w skład praw własności przemysłowej nie zostało zarejestrowane i opublikowane przez Europejski Urząd Patentowy lub w jednym z następujących państw: w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Polsce albo w Stanach Zjednoczonych. Ponadto HSM Polska nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności w następujących przypadkach: - jeżeli naruszenie prawa zostało spowodowane poprzez dokonanie przez Klienta modyfikacji produktu we własnym zakresie lub wykorzystanie produktu w sposób niezgodny z umową lub; - naruszenie prawa wynika z zastosowania się przez HSM Polska do instrukcji Klienta.

11. Zachowanie poufności

11.1 Wszystkie, opracowane przez HSM informacje o charakterze handlowym bądź technicznym (w tym odnoszące się do właściwości przekazanych towarów lub oprogramowania), o ile i na tyle na ile nabywca nie uzyskał ich z domeny publicznej lub, które nabywca pozyskał nie dopuszczając się naruszenia obowiązków strony trzeciej odnoszących się do zachowania poufności, bądź które pozyskano po ich ujawnieniu przez HSM, lub które HSM przygotowało na potrzeby ich odsprzedania przez nabywcę, należy utrzymywać w tajemnicy wobec osób trzecich i mogą one zostać ujawnione osobom trzecim na własną odpowiedzialność nabywcy lub podwykonawcy nabywcy, jeżeli nabywca i jego podwykonawca zostali zobowiązani do zachowania poufności i pouczeni o konieczności wypełnienia zobowiązań ciążących na nich w związku z pozyskaniem przedmiotowych informacji; informacje pozostają wyłączną własnością HSM. Przedmiotowe informacje nie mogą być ani powielane, ani wykorzystywane w celach handlowych bez zgody HSM. Wszystkie informacje sporządzone przez HSM, w tym ich odpisy i zapisy oraz wypożyczone towary należy niezwłocznie i w całości zwrócić do HSM po złożeniu przez HSM stosownego wniosku w tej sprawie, lub zniszczyć zgodnie z instrukcjami HSM.
11.2 Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w pkt. 11.1 nie obowiązuje, jeżeli informacje, o których mowa w pkt. 11.1 znajdują się już w domenie publicznej (lub zostały podane do wiadomości publicznej) bez dopuszczenia się naruszenia przez nabywcę, lub jeżeli nabywca jest zobowiązany do ujawnienia tych informacji na mocy ustawowych przepisów prawa bądź nakazów sądowych lub pozasądowych, oraz jeżeli nabywca, bez zbędnej zwłoki i na piśmie, powiadomił HSM o konieczności wypełnienia powyższego zobowiązania.
11.3 HSM Polska zastrzega sobie wszelkie prawa do informacji określonych w ppkt 10.1 niniejszych Ogólnych warunków (łącznie z prawami autorskimi, jak również prawem do zgłoszenia praw własności przemysłowej takich jak patenty, wzory użytkowe, topografia układów scalonych, itp.).

12. Korzystanie z oprogramowania

12.1 O ile dostawą objęte jest oprogramowanie, Klient jest uprawniony do korzystania z dostarczonego oprogramowania oraz dołączonej dokumentacji na zasadach licencji niewyłącznej, tylko i wyłącznie w połączeniu z produktem. Oprogramowanie służy wyłącznie do używania wraz z produktem, do którego jest przeznaczone. Wykorzystanie oprogramowania w więcej niż jednym systemie jest zabronione.
12.2 Klient może powielać, przerabiać, tłumaczyć oprogramowanie lub przekształcać kod produktu na kod źródłowy wyłącznie w ustawowo dopuszczalnym zakresie (art. 74 - 77(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient zobowiązuje się nie usuwać lub, bez uprzedniej wyraźnej zgody HSM Polska, nie zmieniać danych producenta, a w szczególności informacji o prawach autorskich.
12.3 Wszystkie pozostałe prawa odnośnie oprogramowania oraz dokumentacji związanej z oprogramowaniem, w tym prawo do zwielokrotniania, przysługują HSM Polska lub dostawcom oprogramowania. Udzielanie sublicencji jest zabronione.

13. Numer identyfikacji podatkowej Unii Europejskiej (NIP-UE)

Jeżeli Klient ma swoją siedzibę poza granicami Polski, jest on zobowiązany do przestrzegania regulacji odnośnie podatku VAT Unii Europejskiej (UE). Regulacje te w szczególności wymagają poinformowania HSM Polska o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) nawet w przypadku braku odrębnego wezwania. Klient zobowiązany jest udzielić na żądanie HSM Polska wymaganych informacji odnośnie formy swojej działalności gospodarczej, zastosowania oraz transportu dostarczanych towarów, jak również informacji dotyczących statystycznych obowiązków informacyjnych. Klient zobowiązany jest zrekompensować HSM Polska wszelkie koszty, w szczególności koszty pracy oraz koszty przetwarzania informacji, poniesionych przez HSM Polska w związku z udzieleniem przez Klienta błędnych lub nieprecyzyjnych informacji odnośnie podatku VAT.

14. Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Sprzedaż produktów HSM, przeznaczonych dla prywatnych gospodarstw domowych, jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanych sprzedawców detalicznych, co oznacza, że w rozumieniu przepisów prawa, konsumenci nie są bezpośrednimi klientami HSM. HSM nie jest zobowiązana do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów prowadzonej przed organem powołanym do polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich.


15. Właściwość miejscowa sądu oraz miejsce wykonania zobowiązania

15.1 W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków są lub okażą się w całości lub częściowo nieskuteczne lub nieważne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność lub ważność pozostałych postanowień lub części nieskutecznych lub nieważnych postanowień. Wszelkie nieskuteczne lub nieważne postanowienia lub ich części Strony zastąpią postanowieniami skutecznymi i ważnymi, najbliżej odpowiadającymi celowi handlowemu wyrażonemu w nieskutecznych lub nieważnych postanowieniach lub ich części. To samo stosuje się odpowiednio do wszelkich kwestii nieuregulowanych w umowie lub niniejszych Ogólnych warunkach.
15.2 Miejscem wykonania zobowiązania i dokonania płatności jest siedziba HSM Polska.
15.3 Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby HSM Polska. Ponadto, HSM Polska jest uprawniona do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem rzeczowo i miejscowo właściwym dla siedziby/miejsca prowadzenia działalności przez Klienta.
15.4 Wszelkie umowy poddane są przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem zastosowania przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r.