Algemene voorwaarden van HSM GmbH + Co. KG, 88699 Frickingen

 

(“HSM”) voor de overeenkomsten van leveringen met professionele klanten (stand 1 september 2023)

0
1. Geldigheid van de voorwaarden

1.1 Alle leveringen en diensten van HSM, inclusief offertes, adviezen of andere bijkomstige prestaties worden geleverd overeenkomstig de volgende algemene voorwaarden. Ze gelden eveneens voor toekomstige commerciële relaties. Aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de koper worden niet erkend door HSM.
1.2 Regelingen die afwijken van deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer HSM ze uitdrukkelijk schriftelijk of in schriftelijke vorm (per e-mail) heeft erkend.

2.Offerte en sluiten van de overeenkomst

2.1 Offertes van HSM zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand via de opdracht van de koper op basis van de offerte en de schriftelijke bevestiging daarvan door HSM aan de koper (wanneer naar de aard van de rechtshandeling een uitdrukkelijke orderbevestiging niet te verwachten is, of wanneer de koper heeft verzaakt aan de orderbevestiging, ook door leveringsbon of factuur). In geval van twijfels geldt de inhoud van de orderbevestiging.
2.2 De documenten die overeenkomstig nummer 2.1 gevoegd zijn bij de offerte, zoals foto's, tekeningen, vermelding van gewicht en afmetingen, zijn behalve als iets anders is bepaald niet bindend.
2.3 Aanvullingen, veranderingen en mondelinge nevenafspraken moeten om geldig te zijn schriftelijk opgemaakt worden.
2.4 Veranderingen van de functie en de vorm, en veranderingen van de leveringsomvang die resulteren in een technische verbetering blijven HSM gedurende de levertijd voorbehouden.
2.5 Offertes zijn niet bindend. HSM behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor de opmaak van een offerte.
2.6 HSM behoudt de eigendomsrechten en auteursrechten op de offertes, tekeningen en andere documenten. Derden mogen geen kennis ervan nemen. HSM verbindt zich ertoe om door de koper als vertrouwelijk gemarkeerde documenten uitsluitend mits toestemming van de koper aan derden toegankelijk te maken.
2.7 De koper mag geen goederen terugsturen naar HSM, behalve als HSM uitdrukkelijk daarmee instemt. Dit is niet het geval voor zover de koper op geldige wijze terugtreedt van de overeenkomst of terecht nakoming achteraf verlangt.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 HSM berekent de op het tijdstip van de levering geldige prijzen verhoogd met omzetbelasting.
3.2 HSM is gerechtigd om de prijzen binnen redelijke grenzen te veranderen, wanneer tussen de sluiting van de overeenkomst en de levering de kosten stijgen, in het bijzonder op grond van veranderingen van de loonkosten of de prijzen van het materiaal. HSM moet de koper tijdig voor levering in kennis stellen van de prijswijziging. Wanneer HSM deze tijdige kennisgeving niet doet, is de in de orderbevestiging vermelde prijs van toepassing.
3.3 Prijzen zijn “ex works” (Incoterms 2020) HSM.
3.4 Onder voorbehoud van afwijkende afspraken gelden de volgende betalingsmodaliteiten: Betaling geschiedt binnen 8 dagen met aftrek van 2% korting of binnen 30 dagen netto. Bij bestellingswaarden boven 25.000 euro is een derde van de koopprijs bij verlening van de opdracht, een derde bij kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending en het saldo netto (zonder korting) binnen 30 dagen vanaf factuurdatum opeisbaar, behalve wanneer in de orderbevestiging een andere regeling is getroffen. Bij uitvoer van goederen gebeurt de levering tegen voorafbetaling, tenzij wordt overeengekomen tot wordt betaald via een onherroepelijke en bevestigde kredietbrief. Betalingen moeten zo worden verricht dat HSM op de dag van de opeisbaarheid vrijelijk kan beschikken over het bedrag.
3.5 Wanneer de koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren voldoet, hij in staking van betaling geraakt of een insolventieprocedure over zijn vermogen wordt geopend, dan wel de opening geweigerd wordt wegens onvoldoende boedel, wordt de volledige nog openstaande koopprijs opeisbaar, ook bij wisselbrieven met een latere opeisbaarheid. De betaling moet onmiddellijk worden gedaan.
3.6 Voor de uitgifte van wissels is de toestemming van HSM vereist en de uitgifte geldt als betaling. Tegoeden op een wissel en cheques geschieden onder aftrek van uitgaven met als valutadatum de dag waarop HSM vrij over het equivalent kan beschikken.
3.7 De koper mag retentierechten of verrekeningsrechten uitsluitend uitoefenen inzake niet-betwiste of met kracht van gewijsde vastgestelde tegeneisen.

4. Leveringen, leveringstijd en tijdstip van de uitvoering

4.1 HSM doet altijd haar uiterste best om zo snel mogelijk te leveren. Bindende leveringstermijnen of -data moeten uitdrukkelijk worden bedongen. Een door HSM aangegeven uitdrukkelijke leveringstermijn is niet bindend.
4.2 HSM kan pas zelf tijdig leveren als zij zelf tijdig en correct werd beleverd.
4.3 Leveringen geschieden “ex works” (Incoterms 2020) HSM
4.4 Voor de naleving van bindend bedongen leveringstermijnen of-datums geldt het volgende:
•Voor zover de goederen in de bedrijfsruimten van HSM geleverd werden (“ex works”), is het in nummer genoemde tijdstip doorslaggevend.
•Voor zover de goederen op grond van een bijzondere overeenkomst niet in de bedrijfsruimten van HSM worden geleverd, is het tijdstip waarop de goederen de fabriek of de opslagplaats van HSM verlaten doorslaggevend.
4.5 Gevallen van overmacht geven HSM het recht om de levering of de prestatie voor de duur van de onmogelijkheid, te verhogen met een passende hersteltijd de verlaten. Een geval van overmacht zijn alle omstandigheden die HSM de levering of de prestatie wezenlijk bemoeilijken of volledig onmogelijk maken om redenen die niet aan HSM kunnen worden toegerekend, in het bijzonder niet voorzienbare ondernemingsstoringen of storingen in het verkeer, stakingen, rechtmatige lock outs, maatregelen van hogerhand, etc., ongeacht of de omstandigheden ontstaan bij HSM; haar leveranciers of onderleveranciers. Indien de onmogelijkheid langer duurt dan 3 maanden of als de uitvoering om andere redenen niet redelijkerwijze kan worden geëist, mag elke partij inzake het nog niet uitgevoerde deel terugtreden van de overeenkomst.
4.6 Als HSM is gebreke is, heeft de koper recht op een vergoeding wegens verzuim ten belope van 0,2% voor elke voltooide week vertraging, ten hoogste echter 3 % van de factuurwaarde van de leveringen of prestaties in verzuim, behalve wanneer de koper minder schade heeft geleden. Verder gaande rechten op schadevergoeding zijn uitgesloten, behalve als
•het verzuim is het gevolg van opzet of grove nalatigheid van HSM of haar agenten, of
•er is sprake van een wezenlijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting (zie nummer 8.1), of
•Er werd een rechtshandeling met vaste termijn overeengekomen.
4.7 Onverminderd nummer 4.6 is de koper in het geval van verzuim gerechtigd om van de overeenkomst terug te treden na afloop van de redelijke door hem gegeven verlenging, voor zover de levering door HSM niet werd aangeboden ten laatste na afloop van deze termijn. Doorgaans is een verlenging van minstens 4 weken redelijk, tenzij concreet van de koper uitsluitend een kortere verlenging redelijkerwijze kan worden verwacht.
4.8 Goederen waarvan werd meegedeeld dat ze klaar zijn voor afhaling, moeten onmiddellijk worden afgehaald. Als de goederen niet binnen 5 werkdagen worden afgehaald, is HSM gerechtigd om naar keuze de goederen op kosten van de koper aan hem te versturen, dan wel de goederen op kosten van de koper naar eigen goeddunken op te slaan en als geleverd in rekening te stellen. Nummer 5 en de wettelijke voorschriften over verzuim van aanvaarding blijven onaangetast.
4.9 HSM is te allen tijde gerechtigd tot gedeeltelijke leveringen of gedeeltelijke prestaties, behalve wanneer de aanvaarding van de gedeeltelijke levering of de gedeeltelijke prestatie concreet niet redelijk is.
4.10 Indien en voor zover HSM niet beschikt over specificaties over het materiaal van het product dat moet worden vervaardigd met het HSM-product (soort, volume, bulkgewicht, grootte, etc.), kan HSM geen haalbaarheidsonderzoek overeenkomstig DIN ISO 9001 doorvoeren of op anderszins de geschiktheid van de producten voor het nagestreefde doel controleren. Noch het eigen onderzoek van de gegevens van het materiaal, noch de eigen keuze van een product aan de hand van het prospectus van HSM door de besteller kunnen de individuele, op het concrete gebruik gerichte adviesverlening door HSM vervangen. Daarom kan HSM in dergelijke gevallen geen enkele garantie bieden of aansprakelijkheid aanvaarden voor de geschiktheid van de goederen voor het gekozen gebruiksdoel. De eventuele verantwoordelijkheid van HSM voor de juistheid van de vermeldingen in de prospectussen blijft onverminderd gelden.
4.11 HSM is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door onjuiste behandeling, niet-inachtneming van de door HSM bij het product geleverde montage-, gebruiks-, verzorgings-en onderhoudsaanleiding, dan wel schade die ontstaat door voor het gebruik van het product ongeschikte opslag of door natuurlijke slijtage. De voornoemde bepaling geldt niet voor schade op grond van de niet-naleving van de montagehandleiding of het gebruik van het product op een niet geschikte opslagplaats wanneer HSM het product gemonteerd heeft en in gebruik heeft genomen, behalve wanneer de koper ondanks de bedenkingen van HSM erop heeft aangedrongen om het product daar te plaatsen.
4.12 Om rechten op garantie te hebben, moeten onderhouds-en servicewerken worden uitgevoerd door HSM-technici of gemachtigde dienstverlenende bedrijven, behalve wanner de koper bewijst dat de gebreken niet werden veroorzaakt door de onderhoudswerken of diensten van een derde. HSM is niet aansprakelijk voor schade door interventies van derden.


5. Overgang van het risico

De overgang van het risico van beschadiging of verlies van de goederen gaat over op de koper als volgt:
•Voor zover de goederen worden geleverd in de bedrijfsruimten van HSM (“ex works”, Incoterms 2020), op het tijdstip waarop HSM de koper ervan in kennis stelt dat de goederen klaar zijn voor afhaling.
•Voor zover de goederen niet worden geleverd in de bedrijfsruimten van HSM, op het tijdstip van de overdracht (ook aan een vervoerder) of, wanneer de koper verzuimt de goederen te aanvaarden op het tijdstip waarop HSM de overdracht aanbiedt.

6. Garantie

6.1 HSM garandeert dat de goederen vrij zijn van gebreken aan de zaak. Zolang niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders in overeengekomen, is de overeengekomen aard van de zaak, de aard die is omschreven in de door HSM gemachtigde productbeschrijvingen, technische specificaties en aanwijzingen. Openbare verklaringen, aanbevelingen of publiciteit zijn geen bestanddeel van een afspraak over de aard van de zaak, en zij bepalen niet het contractueel bedongen gebruik; in zoverre is § 434, lid 1, derde zin niet van toepassing.
6.2 Vorderingen op grond van gebreken zijn uitgesloten wanneer zij bij kennelijke gebreken niet onmiddellijk schriftelijk, en ten laatste binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen worden gedaan met vermelding van de leveringsbon en het rekeningnummer en met beschrijving van de klachten. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking ervan worden gewraakt en de koper draagt de bewijslast ervan.
6.3 Als een product van HSM tegen de verwachtingen in gebreken zou vertonen, heeft de klanten overeenkomstig het toepasselijke recht en deze algemene voorwaarden rechten wegens gebreken. Rechten wegens gebreken van de koper worden aanvankelijk beperkt tot het recht op nakoming achteraf. Pas wanneer de nakoming achteraf mislukt, heeft de koper de keuze tussen vermindering van de koopprijs of terugtreding van de overeenkomst. Eventuele rechten op schadevergoeding van de koper in het kader van nummer 7 blijven onaangetast.
6.4 HSM neemt de uitgaven die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder vervoer, wegen, arbeids- en materiaalkosten niet over wanneer deze kosten stijgen omdat de goederen achteraf werden overgebracht naar een andere plaats dan de vestiging van de koper, behalve wanneer deze overbrenging kaderen in een normaal gebruik. § 439, lid 3 BGB blijft onaangetast.
6.5 Vorderingen op grond van gebreken verjaren als volgt

  • HSM SECURIO papiervernietigers uit de C-, B- en P-serie: 5 jaar. Daarvan uitgezonderd zijn de papiervernietigers met een snijgrootte van 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm.
  • HSM SECURIO papiervernietigers uit de B- en P-serie met een snijgrootte van 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm: 3 jaar.
  • HSM SECURIO papiervernietigers uit de AF-serie: 3 jaar.
  • HSM Pure papiervernietigers: 5 jaar.
  • HSM shredstar papiervernietigers: 2 jaar De garantieverplichting voor shredstar -modellen is beperkt tot de gratis levering van een vervangingstoestel tegen teruggave van het defecte toestel.
  • HSM Classic papiervernietigers: 3 jaar.
  • HSM Powerline en ProfiPack: 2 jaar bij gebruik in een dagploeg; bij gebruik in meerdagploeg is de garantieperiode 6 maanden.
  • Andere producten: 1 jaar bij gebruik in een dagploeg of maximaal 2000 bedrijfsuren; bij gebruik in meerdagploeg is de garantieperiode 6 maanden of maximaal 2000 bedrijfsuren.
  • Gebruikte toestellen die niet meer dan twaalf maanden oud zijn: 6 maanden. Voor oudere gebruikte toestellen wordt geen garantie overgenomen

Relevant tijdstip voor het begin van de verjaring is het tijdstip van overgang van het risico (nummer 5 hoger). Bindende wettelijke verjaringstermijnen blijven onaangetast, in het bijzonder voor opzettelijk handelen of grove nalatigheid, voor schade aan personen, voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen, voor vorderingen op grond van de wet productaansprakelijkheid of op grond van een overgenomen garantie.
6.6 Voor schade op grond van slijtage, verkeerd gebruik, natuurlijke veroudering of een ingreep door een derde gedurende de garantieperiode wordt geen vervanging geboden. Diensten, het instellen en opnieuw instellen van werkstukken zijn niet verschuldigd als garantie.
6.7 De producten van HSM mogen gedurende de volledige gebruiksperiode uitsluitend worden gebruikt in plaatsen die beschermd zijn tegen weersinvloeden. Deze bescherming tegen weersinvloeden moet op de site reeds aanwezig zijn voor de levering, montage en ingebruikneming.

7. Garantie voor geselecteerde toestellen

7.1 HSM biedt gedurende de volledige levensduur van het toestel een van de waarborg onafhankelijke garantie voor alle Massief stalen snijassen in AC shredders van de productlijnen HSM SECURIO en HSM Pure (HSM Lifetime Warranty). Daarvan uitgezonderd zijn de papiervernietigers met een snijgrootte van 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 2,2 mm x 4, 2 x 2 mm. Alle verder gaande verklaringen inzake een garantie moeten om geldig te zijn schriftelijk opgemaakt zijn.
7.2 Voor schade op grond van slijtage, verkeerd gebruik, natuurlijke veroudering of een ingreep door een derde gedurende de garantieperiode wordt in het kader van de in nummer 7.1 geboden garantieperiode geen vervanging geboden. Diensten, het instellen en opnieuw instellen van werkstukken die niet werden uitgevoerd wegens gebreken, vallen niet onder deze garantie.

8. Schadevergoeding

8.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niets anders is bepaald, is HSM uitsluitend aansprakelijk voor schadevergoeding in het geval van opzet en ernstige nalatigheid, alsook in alle andere gevallen uitsluitend wanneer een essentiële contractuele verplichting werd geschonden. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de uitvoering waarvan de koper vertrouwt en mocht vertrouwen en waarvan de foutieve niet-uitvoering het doel van de overeenkomst in gevaar brengt. Bij gewone nalatigheid is HSM aansprakelijk voor de typische schade bij een dergelijke overeenkomst en voor voorzienbare schade.
8.2 Vergoeding van onrechtstreekse schade, gevolgschade en winstverlies zijn uitgesloten.
8.3 De aansprakelijkheid voor schade aan een persoon, de aansprakelijkheid voor bedrog, uit een door HSM gegeven garantie over de aard van de zaak en de aansprakelijkheid krachtens de wet inzake productaansprakelijkheid blijven onaangetast door de beperkingen van de nummers 8.1 en 8.1.
8.4 De koper vrijwaart HSM van eventuele vorderingen van derden wegens schade die bij hen is ontstaan (i) wegens veranderingen aan het voorwerp van de levering die de koper of een derde na de overgang van het risico (nummer 5) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HSM hebben aangebracht, of (ii) wegens de montage of het gebruik van het voorwerp van de levering op een plaats die HSM wegens ongeschiktheid voor veilig gebruik in de gebruiksaanwijzing niet aanbevolen heeft of concreet niet vrijgegeven heeft.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde goederen blijven totdat alle verbintenissen van de koper op grond van de commerciële relatie met HSM zijn uitgevoerd eigendom van HSM ( goederen onder eigendomsvoorbehoud). Het eigendomsvoorbehoud blijft in het bijzonder ook bestaan wanneer individuele vorderingen van HSM die opgenomen zijn in een rekening-courant gesaldeerd en erkend werden.
9.2 HSM is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder terugtreding van de overeenkomst de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat terug te verlangen van de koper wanneer deze in gebreke is met de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover HSM. De terugneming van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat houdt slechts de terugtreding van de overeenkomst in wanneer HSM dat uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard.
9.3 De koper is verplicht om de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat zorgvuldig te behandelen, op eigen kosten in stand te houden en te repareren, en om ze op eigen kosten te verzekeren tegen beschadiging en verlies in de in het kader dat van een zorgvuldige handelaar kan worden verlangd. Daardoor draagt hij reeds vooraf zijn rechten op grond van de verzekeringsovereenkomsten over aan HSM. Zolang en voor zover de koper geen betalingsachterstand heeft, zal HSM de betalingen van de verzekeraar voor kosten van reeds uitgevoerde reparaties uitbetalen aan de koper. Betalingen van de verzekeraar wegen het verlies van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat zal HSM verrekenen met eventuele nog niet vervulde betalingsverplichtingen van de koper. Eventuele overschotten worden aan de koper uitgekeerd.
9.4 De verwerking of andere omvorming van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat wordt de koper actief voor HSM, maar zonder dat HSM een verbintenis aangaat. Wanneer de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat worden verwerkt, vermengd of verbonden, verkrijgt HSM mede-eigendom op de producten in verhouding tot de respectievelijke mathematische waarde. Wanneer de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat worden bewerkt, vermeng of verbonden in een hoofdzaak van de koper, draagt de koper nu reeds de mede-eigendom op de nieuwe zaak naar verhouding van de aankoopprijs tot de waarde van de hoofdzaak over aan HSM. Het aandeel in de mede-eigendom geldt als goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat in de zin van nummer 9.1.
9.5 De koper mag de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat vervreemden in het kader van de gebruikelijke handelstransacties voor zover hij geen betalingsachterstand heeft. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot uitvoering van een werk. Een verdere vervreemding is niet toegelaten wanneer de koper met zijn afnemer een vervreemdingsverbod overeenkomt. Bij een verdere vervreemding moet de koper de eigendomsoverdracht afhankelijk stellen van de volledige betaling van de koopprijs respectievelijk de betaling van het loon voor het werk. De koper mag de goederen niet in pand geven, overdragen tot zekerheid of op een andere manier belasten.
9.6 Ter beveiliging van zijn recht op de koopprijs van HSM draagt de koper alle rechten op een verdere vervreemding in de zin van nummer 9.5 over aan HSM. Ook alle rechten die voor de koper ontstaan op grond van de beschadiging of het verlies van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat tegenover de veroorzaker van de schade worden overgedragen; Wat betreft eventuele betalingen op deze rechten gelden de nummers 9.3, zinnen 3 en 4 dienovereenkomstig. Zolang de koper zijn verplichtingen jegens HSM vervult en de vervulling van deze verplichtingen niet wordt bedreigd, mag de koper de overgedragen schuldvorderingen zelf innen.
9.7 De koper moet HSM onmiddellijk in kennis stellen van de maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging van derden op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat of de vooraf overgedragen vorderingen, met afgifte van de voor een tussenkomst nodige documenten. De koper draagt de kosten die worden gemaakt ter opheffing van de ingreep van derden op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat of de als zekerheid overgedragen goederen van HSM, alsook de kosten voor de heraankoop, voor zover zij niet van derden kunnen worden geïnd. Dit geldt niet wanneer de ingreep van derden gebeurde met de bedoeling om te voldoen aan de vorderingen van derden tegenover HSM.
9.8 Op gerechtigd verzoek van HSM moet de koper de overdracht kenbaar maken tegenover zijn afnemers en aan HSM de documenten en inlichtingen overmaken die nodig zijn voor de inning. Ingrepen van derden op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat of de overgedragen vorderingen moeten onmiddellijk kenbaar worden gemaakt aan HSM.

10.Bescherming van auteursrechten

10.1 Wanneer een normaal gebruik van de geleverde goederen resulteert in de schending van intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten in het binnenland, dan moet HSM naar keuze van de koper een recht op verder gebruik verstrekken of het voorwerp van de levering als dusdanig wijzigen op een voor de koper aanvaardbare manier, dat de schending niet meer bestaat (nakoming achteraf). De koper moet
•HSM onmiddellijk informeren dat hij zich tegen de koper en/of zijn afnemers beroept op de schending intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten,
•HSM bij de verdediging tegen de gedane vorderingen ondersteunen en de doorvoering van herstelmaatregel mogelijk maken, en
•overeenkomstig de richtlijnen van HSM verdedigingsmaatregelen nemen en pas na voorafgaande toestemming van HSM dergelijke vorderingen van derden erkennen of hierover gerechtelijke of buitengerechtelijke regelingen treffen.
10.2 Het recht van HSM om de nakoming achteraf overeenkomstig § 439, lid 2 BGB te weigeren blijft onaangetast.
10.3 HSM vrijwaart de koper van door HSM niet betwiste vorderingen of vorderingen met kracht van gewijsde van de titularis van het auteursrecht.
10.4 Bovenbedoelde vorderingen van de koper verjaren in een jaar vanaf de overgang van het risico. Relevant tijdstip voor het begin van de verjaring is het tijdstip van overgang van het risico (nummer 5 hoger). Bindende wettelijke verjaringstermijnen blijven onaangetast, in het bijzonder voor opzettelijk handelen of grove nalatigheid, voor schade aan personen, voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen, voor vorderingen op grond van de wet productaansprakelijkheid of op grond van een overgenomen garantie.
10.5 HSM is niet aansprakelijk voor de schending van intellectuele rechten wanneer niet minstens één intellectueel recht uit de familie van intellectuele rechten waaruit de rechten worden afgeleid, gepubliceerd is door het Europees Octrooibureau of in de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië of de VSA. Voorts is HSM niet aansprakelijk
•Wanneer de schending van de intellectuele rechten erdoor werd veroorzaakt dat de koper het voorwerp van de levering eigenmachtig heeft gewijzigd of op een manier in strijd met de overeenkomst heeft gebruikt;
•De schending van de intellectuele rechten gebaseerd is op door HSM geleverde instructies

11.Geheimhoudingsplicht

11.1 Alle commerciële en technische informatie afkomstig van HSM (inclusief kenmerken die bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid uit opgedragen voorwerpen of software) zijn zolang en voor zover zij niet aantoonbaar openbaar of zonder schending van de geheimhoudingsplicht van een derde reeds gekend zijn aan de koper, dan wel na mededeling door HSM bekend worden of zijn, dan wel door HSM aangewezen wordt als bestemd voor verdere vervreemding, moet tegenover een derde geheim gehouden worden en mag in de onderneming van de koper van de koper of een subondernemer van de koper uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de personen die zelf een geheimhoudingsplicht hebben en deze informatie nodig hebben om hun taken binnen de onderneming uit te voeren; de informatie blijft exclusieve eigendom van HSM. Dergelijke informatie mag niet zonder toestemming van HSM worden gedupliceerd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Op verzoek moeten alle van HSM afkomstige inlichtingen, inclusief kopieën en optekeningen en in lening gegeven voorwerpen onmiddellijk en volledig aan HSM worden teruggegeven, dan wel in overleg met HSM vernietigd worden.
11.2 De geheimhoudingsplicht overeenkomstig nummer 11.1 bestaat niet wanneer de in nummer 11.1 genoemde informatie reeds zonder fout van de koper openbaar bekend (geworden) is of wanneer de koper op grond van dwingende wettelijke bepalingen of op grond van een gerechtelijk of buitengerechtelijk bevel de informatie moet meedelen en hij HSM onmiddellijk schriftelijk daarvan in kennis heeft gesteld.
11.3 HSM behoudt zich alle rechten voor op de in nummer 11.1 genoemde informatie (inclusief auteursrechten en het recht op aanmelding van industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, gebruiksmodellen, bescherming van halfgeleiders, enz.).

12. Gebruik van software

12.1 Voor zover software begrepen is in de leveringsomvang, wordt aan de koper het niet-exclusieve en uitsluitend samen met de goederen overdraagbare en niet in onderlicentie verleenbare recht toegekend om de geleverde software en de documentatie te gebruiken. Het recht wordt uitsluitend verleend voor gebruik op de daarvoor bestemde goederen. Het is verboden om de software te gebruiken op meer dan één systeem.
12.2 De koper mag de software uitsluitend in de wettelijk toegestane omvang (§§ 69a e.v. UrhG) reproduceren, vermenigvuldigen, bewerken, vertalen of omzetten van de objectcode in de broncode. De koper verbindt er zich toe om de informatie van de producent op de overgedragen software – in het bijzonder vermeldingen inzake copyright – niet te verwijderen of zonder uitdrukkelijke toestemming van HSM te veranderen.
12.3 Alle andere rechten op de software en de documentatie, inclusief kopieën, blijven bij HSM of de leverancier van de software.


13. EU-identificatienummer voor de omzetbelasting

Voor zover de koper zijn zetel buiten Duitsland heeft, moet hij de toepasselijke regelingen van de lidstaten van de Europese Unie (EU) inzake omzetbelasting naleven. Daartoe behoort in het bijzonder de kennisgeving van het identificatienummer van de omzetbelasting aan HSM zonder afzonderlijk verzoek daartoe. De koper moet op verzoek de nodige inlichtingen inzake zijn hoedanigheid van ondernemer, inzake het gebruik en het vervoer van de geleverde goederen en de uitvoering van de statistische mededelingsplicht aan HSM meedelen. De koper is verplicht om alle uitgaven te vergoeden, in het bijzonder behandelingskosten die voor HSM ontstaan wegens de verkeerde informatie van de koper inzake de omzetbelasting.

14. Arbitrage consumenten

Onze producten die geschikt zijn voor privé-huishoudens worden uitsluitend via de detailhandelaren verkocht, zodat onze rechtstreekse klanten geen consument in de zin van de wet kunnen zijn. Daarom wijzen wij erop dat wij niet bereid zijn en niet verplicht zijn om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een geschillenbeslechtingsinstantie voor consumenten

15. Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering

15.1 Als individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen of het overige deel van de bepaling onverlet. De partijen zullen een ongeldige regeling vervangen door een geldige regeling die het nauwst aansluit bij de economische doelstelling van de ongeldige regeling. Hetzelfde geldt voor een leemte in de regeling.
15.2 De plaats van uitvoering en betaling is Frickingen.
15.3 De bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van HSM. Bovendien is HSM gerechtigd om haar rechten te doen gelden voor de bevoegde rechtbank van de koper.
15.4 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980.